paieškoti

paieškoti
paieškóti, paíeškoti tr. 1. stengtis, pasirūpinti rasti: Ar paieškai kada kiškių? J.Jabl. Nueik į girią, paieškok grėbliakočių J.Jabl. Paieškok kur gerų arklių pirkt Ėr. Paíeškok kaip duonos ir rasi Skdt. Jis toks vyras, kad reik paieškóti (geras vyras)! Jnšk. Tokio darbnaus, kaip ãnas, reikia paíeškot Trgn. Toks arklys reta paieškot J.Jabl. | refl. tr.: Kas bėdos nerega, tas pats pasiieško Šts. Norėta suduoti ir pasiieškota lazdos Vaižg. 2. praleisti kurį laiką beieškant ko: Dar valandėlę paieškok tos pamestos skarelės, gal rasi Rm. 3. pareikalauti teisybės per teismą: Reikia paieškót teisybės (į teismą patraukti), teip negali būt Ėr. Paieško (paduoda į teismą) už apkalbą, už šmeižtą Lkš. Jei kas atima, kas tavo yra, nepaieškok BtLuk6,30. 4. pelnyti: Kas ką ant prekios paieškojęs VlnE185. 5. patikrinti, peržiūrėti: Paieškok ir šitą spaudinį (ką pataisyk jame, jei reikės, pažiūrėk, ar nėra klaidų) J.Jabl. 6. Srv pautinėti: Paieškók man galvą Dkš. Paieškók man utėlių Grž. Dukryt, paieškok galvą, baisiai niežti Dbk. Oi tiktai liko jos viena dukrelė širdelei nuraminti, galvelei paieškoti (d.) Kb. Duok man, sesule, aš tave paieškosiu Vlk. | refl. tr.: Pasiíeškojom sau galvas OG369. Sesule, pasiíeškosim Aru26. 7. psn. kviestis, vežtis kitur tarnavusius namo paviešėti, pailsėti, pabūti; šaukti pas save gyventi; atsiimti: Visų važiuoja paieškoti tai tėvai, tai broliai, o kas mūsiškės paieškos, kad ji nei giminių tam krašte neturi? Srv. Par Kalėdas našlaitės nėr kam paieškoti Up. Tėvas išvažiavo Marcės paieškot Rd. ^ Tą vieną turėjau [dukterį], ir tos Dievas paieškojo (mirė) LzP. Motiną Pons Dievs paieškojo N. 8. refl. pasilakstyti (apie gyvulius): Karvę, vedant pas buliaus, [reikia] pagirdyt, tai pasiieškos LTR. \ ieškoti; apieškoti; atieškoti; išieškoti; nusiieškoti; paieškoti; parieškoti; perieškoti; praieškoti; priieškoti; suieškoti; užieškoti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • paieškoti — paieškóti vksm. Paieškók mán ko nórs užkąsti …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • pamedžioti — 1. tr., intr. pagaudyti, pašaudyti, paieškoti žvėrių ar paukščių: Medinčius … užsimanė zuikių pamedžioti BsMtI81. Niaura leidžiamuoju laiku labai mėgo pamedžioti Vaižg. | refl.: Stipruolis išėjo pasimedžioti, bet savo vietoj paliko mane J.Balč.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pašniukštinėti — intr., tr. Dkk 1. NdŽ uostinėjant paieškoti, paknisinėti: Paežerin per vaivorų giraitę kiminų kilimu pašniukštinėti atsliuogia lapė su visa šeimyna rš. | refl.: Žyčiojai, svočiule, par kiaulę snukelį norsgi šiai dienelei pasišniukštinėti VD154. 2 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apdairyti — 1. tr. apžiūrėti, apžvelgti: O kunigas apdairys jį antrąkart sekmoj dienoj Ch3Moz13,6. | refl. J: Eik apsidairyk apie triobas, ar neatvažiuoja svečiai Plv. Ir apsidairė, kad ją išvystų Ch1Mr5,32. Ir apsidairęs ant tų, kurie aplink jo sėdėjo, tarė …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apieškoti — apieškoti, apieškoti tr. 1. apžiūrėti, apeiti ieškant: Apieškojau visuose kraštuose avių ir neradau J. Apieškojau pėdų apie kaimą, toliau nebesekiau Srv. Apieškojau, regis – grąžtelio niekur nesmato Sdk. | refl. tr.: Jau mūsų drevę bitės… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apklausinėti — 1 apklausinėti 1. iter. apklausti: Reiks apklausinėt, gal kas turi lubinų Mlt. | refl.: Pirma apsiklausinėk gerai, neik teip Sdk. 2. refl. tr., intr. klausinėjant paieškoti: Reikia tik gerai apsiklausinėti, ir gausi Ukm. Apsiklausinėkiat, kas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atieškoti — atieškoti, atieškoti tr. 1. atgauti, atrasti ieškant, suieškoti atgal: Ana atieškojo prapuolusius daiktus J. Žiedą atieškojo BsPIII293. Tai jisai suprato, kad ta jo pirmutinė pati jį atieškojo LB170. Geriaus buvo išsižadėti tų piningų nekaipo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkilus — atkilùs, ì adj. (3b) 1. J augalotas, tiesus, gražaus ūgio: Čia atkilùs vyras, tokių reik paieškoti Pln. Atkilus, riebus jautis Kos37. Atkilì motriška Rt. Šitas, vaikeli, sakyk man, kas toks atkilus sukinėjas? HI. 2. sumanus, protingas: Ta… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • briedgaurynė — briedgaurỹnė sf. (2) Žv prasta, briedgaurių priaugusi pieva: Briedgaurỹnė, kur auga briedgauriai, yra prasta pieva J. Jau tokios briedgaurỹnės, kaip mūsų Vilksnynėj, reikia gerai paieškoti Šv. Gerai išsikalkim dalgius, ryt pjausma… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dykas — 2 dỹkas, à adj. (4); CI696 išdykęs, pasileidęs: Vaikis dỹkas su mergomis čiūdyjas, nor kultis be parstojo su motriškomis J. Jau kaip anos vaikas dỹkas, tai kito reik paieškoti Vkš. Neklausysi, dỹkas būsi – ir išvarys lauku Lž. Jų dykì… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”